BSO Villa Oranje is een onderdeel van Stichting Het Kombuis en is een lerende organisatie met een ontwikkelingsgericht klimaat voor kinderen, ouders en medewerkers. Kinderen kunnen zich spelenderwijs ontwikkelen en worden daarbij ondersteund door talentvolle, energieke pedagogisch medewerkers.

Stichting Het Kombuis is van mening dat ook een kinderopvangorganisatie zich beter kan en moet organiseren om de kosten voor de opvang betaalbaar te houden voor ouders. Alleen wijzen naar een terugtredende overheid vinden wij te kortzichtig. Stichting Het Kombuis is een kleine organisatie zonder diverse managers, administratief medewerkers en bestuurders. Doordat de kosten laag zijn is het mogelijk om goede kwalitatieve opvang te bieden tegen een veel lager uurtarief dan nu in Barendrecht gebruikelijk is.

Naast het uurtarief is ook flexibiliteit in de opvang van groot belang. BSO Villa Oranje factureert alleen die uren die je daadwerkelijk heb opgegeven. Niet gebruikte opvanguren, als het kind een keer ziek is kunnen het gedurende jaar op een ander moment worden ingezet*. BSO Villa Oranje is van mening dat de opvang moet aansluiten bij Uw wensen en niet andersom.

Stichting Het Kombuis kent een uurtarief voor alle soorten opvang, of het nu gaat op naschoolse opvang, vakantie opvang of tijdelijke opvang. Stichting Het Kombuis berekent geen aanvullende kosten voor het ophalen van de kinderen van school, activiteiten, eten en drinken.

Groepsleiding

De pedagogische medewerkers beschikken allen over een passende en afgeronde beroepsopleiding zoals gesteld in de wet kinderopvang. Op de locatie is op vaste dagen eenzelfde pedagogisch medewerker aanwezig. Bij vervanging van de pedagogisch medewerker i.v.m. verlof of ziekte worden vaste invallers ingezet.

E.H.B.O.

Dop de BSO zijn alle dagen pedagogisch medewerkers aanwezig die beschikken over een ( kinder ) EHBO diploma. Tweejaarlijks wordt deze herhaald en is onderdeel van het opleidingsplan “ontwikkeling en kennisverbreding Stichting Het Kombuis.

Opleidingsplan “ontwikkeling en kennisverbreding Stichting Het Kombuis”

Voor alle pedagogisch medewerkers is er een opleidingsplan. Doel van dit plan is de ontwikkeling en kennis te vergroten bij de medewerkers.

Stagiaires

Bij BSO Villa Oranje kunnen leerlingen en stagiaires terecht om praktijkervaring op te doen voor hun opleiding. Wij helpen graag mee om de toekomstige medewerkers op te leiden en ervaring te laten opdoen. De leerlingen en stagiaires worden begeleid door de BSO coördinator N. Bahnerth en praktijkbegeleiders van de opleider conform de afspraken in de BPV-overeenkomst.
Bij de start van de stage krijgt men de beleidsplannen en protocollen om vooraf goed te bestuderen. En tevens kan men deze vinden in de centrale hal bij binnenkomst.Stagiaires zijn in het bezit van een geldig VOG. Het kan zijn dat een student formatief ingezet wordt op de BSO. Hier worden wel voorwaarden aan gesteld. Leerlingen van de BOL-opleiding (SPW 3) gaan naar school en moeten daarnaast een
aantal blokken stage lopen. Medewerkers in opleiding die een BOL-traject volgen, staan boventallig op de groep, dus naast gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Incidenteel (uitsluitend in geval van ziekte van vaste medewerkers of vakantie van de student/ stagiaire of tijdens het afleggen van de proeve van bekwaamheid als onderdeel van de opleiding, kan de stagiair als volwaardig pedagogisch medewerker
worden ingezet. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
 De student mag nooit alleen op de groep staan behalve tijdens pauzes;
 De MBO-student mag niet worden ingezet tijdens het eerste leerjaar;
 De MBO-student kan uitsluitend worden ingezet op de eigen stage locatie.
 De stagiaire wordt niet meer dan 12 uur ingezet per week
 Het aandeel van het aantal beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires dat formatief wordt ingezet is niet groter dan een derde van het  personeelsbestand aan pedagogisch medewerkers op de BSO.

Leerlingen van de BBL-opleiding hebben bij ons een werk-leerovereenkomst, zij zijn pedagogisch medewerker in opleiding en gaan daarnaast één keer in de week naar school. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. In het eerste leerjaar van de opleiding kan er sprake zijn van een oplopende formatieve inzet Pedagogisch beleidsplan versie 4.4 2020 10
tot 100%, waarbij 100% na het eerste half jaar kan worden bereikt en geen formatieve inzet tijdens de proeftijd plaatsvindt. De werkgever stelt de mate waarin iemand zelfstandig als pedagogisch medewerker op de groep kan werken vast op basis van informatie van de begeleider vanuit de opleiding en BBL-begeleidster. Het tweede jaar is elke BBL-er 100% inzetbaar. Dit staat beschreven in het CAO kinderopvang 2020-2021

Uiteraard worden stagiaires alleen ingezet met een goedgekeurd VOG.

Achterwachtregeling

Indien er zo weinig kinderen worden opgevangen dat er 1 pedagogisch medewerker minder op de groep aanwezig is kunnen de pedagogisch medewerkers altijd een beroep doen op de achterwacht. De achterwacht is binnen 15 minuten bij de bso, op de weeklijst staat per werkdag , indien nodig , vermeld wie, wanneer de achterwacht is.

Onthaalmoeders

Het ophalen van de kinderen van school naar bso Villa Oranje wordt zoveel mogelijk

gedaan door pedagogisch medewerksters , soms met behulp van een onthaalmoeder. De ouder begeleid op een verantwoordelijke wijze kinderen naar de BSO. Onthaalmoeders ontvangen een vrijwilligersvergoeding en zijn in bezit van een verklaring omtrent gedrag. Mede hierdoor kunnen voldoende pedagogisch medewerkers op de bso locatie aanwezig blijven voor het opvangen van de kinderen afkomstig van de diverse basisscholen in de omgeving.

Onthaalmoeders kunnen tevens ingezet worden als extra ondersteuning van een volwassenen bij activiteiten.

Vrijwilligers

Bij BSO Villa Oranje werken we ook met vrijwilligers, zij doen alleen aanvullende taken, zoals sport en spel activiteiten en zijn altijd boventallig. Vrijwilligers werken alleen op de groep om de beroepskrachten te ondersteunen bij activiteiten met de kinderen of werkzaamheden op huishoudelijk gebied. De Vrijwilligers worden begeleid door de BSO coördinator N. Bahnerth.

Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding en zijn in bezit van een verklaring omtrent gedrag.

*zie hiervoor onze algemene voorwaarden

 

Ons registratienummer Landelijk register is : 467418810