Oudercommissie  BSO Villa Oranje

De buitenschoolse opvang heeft een oudercommissie die uit ouders van de kinderen bestaat. De oudercommissie heeft als doel de collectieve belangen van de ouders en hun kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Ouders kunnen dus via de oudercommissie invloed uitoefenen op de kwaliteit en organisatie van de kinderopvang bij BSO Villa Oranje. We overleggen regelmatig met de eigenaresse over het beleid en de uitvoering daarvan. Daarbij geeft de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies over allerhande onderwerpen.

Oudercommissie en de wet

Waarom is er een Oudercommissie?
De nieuwe Wet Kinderopvang die sinds januari 2005 van kracht is, stelt een oudercommissie verplicht in iedere kinderopvang.
Deze wet beschrijft op welke terreinen ouders adviesrecht hebben. Op de agenda van de oudercommissie komen de volgende onderwerpen dan ook regelmatig terug:
• de kwaliteit van de opvang;
• openingstijden;
• prijswijzigingen;
• voeding;
• het pedagogisch beleid en het algemene beleid op het gebied van veiligheid of
gezondheid:
• het beleid en hulp rondom activiteiten.
Concrete voorbeelden:
• Elk jaar geeft de oudercommissie advies over de voorgenomen tariefwijziging.
• Zij bespreken de uitkomsten van eventuele klanttevredenheidsonderzoeken en van de inspectiebezoeken van de GGD.
• Zij geven advies bij het opstellen van een nieuw pedagogisch beleid.

Vergaderingen

De bso-oudercommissie vergadert vier keer per jaar. De eigenaresse van BSO Villa Oranje woont de vergaderingen ook bij. In principe zijn de vergaderingen openbaar, dus als iemand deze wil bijwonen is dat mogelijk.
Weten wat er speelt
De oudercommissie zou het leuk vinden om wat vaker te horen wat er speelt onder ouders. Ze zijn geen belangenbehartiger van individuele ouders, maar ze ontvangen wel graag signalen van dingen die misschien beter of anders kunnen. Stuur een mail of kom eens naar een vergadering!
Mail: oudercommissie@bsovillaoranje.nl

BOinK

BoinK is de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. Dit betekent dat alle ouders met vragen en opmerkingen bij BOinK terecht kunnen.

Voor algemene informatie, het laatste nieuws en achtergrondinformatie kunt u terecht op de website www.boink.info
Verder is BOinK bereikbaar op telefoonnummer 030-2331400 of per email: boink@boink.info