Inleiding

 

BSO Villa Oranje is een onderdeel van Stichting Het Kombuis.

Stichting Het Kombuis  gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten en personeel. Hierbij wordt voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en gelden de volgende bepalingen:

 

 • Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Stichting Het Kombuis heeft maatregelen genomen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zaken dienend en niet bovenmatig zijn.
 • Binnen Stichting Het Kombuis is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is.

 

Stichting Het Kombuis  heeft in het kader van de WBP de rol van verantwoordelijke en heeft een privacy aanspreekpunt ingesteld. De gegevens van Stichting Het Kombuis  en het Privacy aanspreekpunt zijn:

Stichting Het Kombuis

T.a.v. Voorzitter N. Bahnerth

Schouw 28

2991 DK Barendrecht

Telefoon 06-588831839

Email info@bsovillaoranje.nl

 

Verwerking van persoonsgegevens binnen de kinderopvang vallen onder het vrijstellingsbesluit en hoeven niet gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Gegevens klanten

 

 •  Doel gegevensverwerking

Stichting Het Kombuis verzamelt alleen gegevens van ouders en kinderen in het kader van de uitoefening van haar taken.

Gegevens van klanten worden geregistreerd met als doel:

 • het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met facturering en de uitvoering van de overeenkomst;
 • het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind;
 • het onderhouden van contacten met de ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;

Gegevens die worden vastgelegd

 

Stichting Het Kombuis legt de volgende gegevens vast, hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen gegevens die bij inschrijving worden vastgelegd en gegevens die worden vastgelegd als onderdeel van de opvang van de kinderen van de ouders.

 

Inschrijving

 

De volgende gegevens van klanten worden vastgelegd op basis van opgave door ouders. Deze gegevens worden vastgelegd ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst tussen klant en Stichting Het Kombuis  voor het opvangen (BSO) van de kinderen van betreffende klanten op de van de locatie van Stichting Het Kombuis.

 

 • Kind

o Naam

o Adresgegevens

o BSN kind

o Geboortedatum

o Soort opvang

o Dagdelen waarop de opvang plaatsvindt of gewenst is

 

 • Ouders

o Naam

o Adresgegevens

o Telefoon (vast, mobiel, werk)

o Email

o BSN ouders

o Bankrekeningnummer ouders

Bij het bewaren van deze gegevens worden de wettelijke bewaartermijnen van de belastingdienst en

aanbevolen bewaartermijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in acht genomen.

 

Opvang Kind dossier met hierin de volgende gegevens:

 • Kindgegevens formulier
 • Observaties
 • Afsprakenformulier BSO
 • Computerovereenkomst kind en BSO*
 • Verklaring medicijntoediening*
 • Aftekenlijst medicijntoediening*
 • Bekwaamheidsverklaring voor het uitvoeren van medische handelingen
 • Actieplan medisch handelen inzake wet BIG
 • Actieplan anafylaxie*
 • Verslag ouder gesprek*
 • Kindverslag groepsoverleg
 • Overzicht verslaglegging meldcode en bijbehorende verslagen*

 

Gegevens worden vastgelegd door de pedagogisch medewerker. De met een sterretje gemarkeerde zaken worden (mede) door ouders aangegeven. Bij het bewaren van deze gegevens worden de wettelijke dan wel geadviseerde bewaartermijnen vanuit de AP in acht genomen.

 

Overige afspraken en richtlijnen

 

 • Gedragscode

Voor alle medewerkers van Stichting Het Kombuis geldt dat zij zorgvuldig omgaan met de privacygevoelige gegevens van klanten en van collega’s. Dit betekent dat:

 

 • privacy gevoelige onderwerpen met ouders worden besproken zonder aanwezigheid van andere ouders; Indien er tijdens het haal- of brengmoment gevoelige zaken met ouders besproken worden, gebeurt dit in een ruimte waar andere ouders het gesprek niet kunnen volgen;
 • buiten de werkkring geen casus met naam en toenaam wordt besproken;
 • in notulen gebruik wordt gemaakt van initialen als kinderen genoemd worden. De overdrachtsmap is voor intern gebruik, daarin kunnen namen volledig geschreven worden;
 • schriftelijke gegevens zorgvuldig worden opgeborgen;
 • pedagogisch medewerkers van de BSO-ouders op de hoogte stellen van alles wat er is besproken met de leerkracht tijdens het halen van school;
 • er niet tegen ouders in negatieve termen wordt gesproken over groepsgenoten van hun kind;
 • collega’s niet over elkaar praten en dat er geen gegevens over medewerkers met elkaar worden uitgewisseld zonder medeweten van de betrokkene;
 • er geen privégegevens van medewerkers aan ouders wordt verstrekt;
 • computers op de vestiging zijn beveiligd met een wachtwoord; er is een aparte teamaccount en een account voor de vestigingsmanager.

 

Inzage, controle en wijziging van gegevens.

 

Vanuit de WBP hebben de contractouders het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren en te

verwijderen. Het inzagerecht houdt in dat ouders een aanvraag kunnen indienen om inzicht te krijgen in welke gegevens Stichting Het Kombuis over hen of hun kinderen verwerkt. Indien een dergelijke aanvraag bij Stichting Het Kombuis binnen komt, zal Stichting Het Kombuis de volgende informatie te verschaffen aan de ouders:

 

 • De doeleinden van de gegevensverwerking; waarvoor worden de persoonsgegevens ingezet door Stichting Het Kombuis .
 • De aard en de herkomst van de persoonsgegevens die verwerkt worden; dit kunnen bijvoorbeeld de gegevens zijn die ouders actief hebben verstrekt bij het inschrijven, of die Stichting Het Kombuis heeft verzameld gedurende de opvangperiode.
 • De ontvangers van de gegevens; dit zijn de derde partijen aan wie Stichting Het Kombuis gegevens verschaft en die deze gegevens voor eigen doeleinden kunnen verwerken. Denk hierbij aan de Belastingdienst, bureau jeugdzorg, GGD of het consultatiebureau.

 

Daarnaast hebben klanten van Stichting Het Kombuis het recht om gegevens te corrigeren en/of te verwijderen. Dit volgt na een inzageverzoek. Correctie of verwijdering mag de klant vragen indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, niet nodig zijn om het doel te behalen, of als de gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Om te voldoen aan een dergelijk verzoek van de ouder, hoeft er niet per se sprake te zijn van een verwijtbare gedraging door Stichting Het Kombuis. Feitelijke onjuistheid van gegevens hoeft tenslotte geen gevolg te zijn van het niet voldoen aan de zorgplicht door Stichting Het Kombuis. Gegevens kunnen ook per ongeluk foutief zijn opgegeven of

ingevoerd. Bovengenoemde rechten zijn niet onbeperkt. Het is namelijk mogelijk dat Stichting Het Kombuis een wettelijke bewaartermijn moet naleven van bijvoorbeeld de Belastingdienst. In dat geval is het voor Stichting Het Kombuis wettelijk gezien niet toegestaan bepaalde gegevens te verwijderen, ook al verzoekt de klant hierom. Stichting Het Kombuis zal dan  aangeven dat zij enkel de gegevens kan verwijderen waar geen wettelijke bewaartermijn voor geldt, en dat de overige gegevens verwijderd zullen worden op het moment dat de wettelijke bewaartermijn is afgelopen.

Stichting Het Kombuis zal in alle andere gevallen de gegevens daadwerkelijk verwijderen of, indien verwijderen echt niet mogelijk is, anonimiseren. Een verzoek van een klant wordt binnen vier weken beantwoord. Dit kan een bevestiging zijn dat het verzoek wordt nageleefd, of een weigering, die met redenen omkleed zal zijn. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kan worden ingediend bij het bestuur van Stichting Het Kombuis.

 

Bewaren van gegevens en bewaartermijn

 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn voor een gegeven wordt enerzijds bepaald door wettelijke bewaartermijnen (aangeduid als minimaal, min) en anderzijds door aanbevolen bewaartermijnen door bijvoorbeeld de AP (aangeduid als maximaal, max). Stichting Het Kombuis hanteert de volgende bewaartermijnen:

 

Gegevens Kind

soortgegevens                                      termijn                                      soort termijn                             wettelijk

Naam                                                   7 jaar                                               Min.                                     Ja

Tussenvoegsels                                      7 jaar                                               Min.                                     Ja

Voorletters                                             7 jaar                                              Min.                                     Ja

Voornaam                                              7 jaar                                              Min.                                      ja

BSN                                                      7 jaar                                               Min.                                      ja

Straatnaam                                            2 jaar                                              Max.                                     Nee

Huisnummer                                           2 jaar                                              Max                                     Nee

Postcode                                                2 jaar                                              Max.                                     Nee

Plaats                                                    2 jaar                                              Max.                                      Nee

Geboortedatum                                       2 jaar                                              Max.                                     Nee

Foto’s                                                     1 jaar                                              Max.                                     nee

Contactgegevens                                     7 jaar                                              Min.                                      ja

Financiële transacties                               7 jaar                                              Min.                                      ja

Kind dossier                 Niet bewaard na einde contract, tenzij er sprake is van een meldcode proces; dan maximaal 2 jaar.

 

Gegevens ouders

soortgegevens                                      termijn                                      soort termijn                             wettelijk

Naam                                                   7 jaar                                               Min.                                     Ja

Tussenvoegsels                                      7 jaar                                               Min.                                     Ja

Voorletters                                             7 jaar                                              Min.                                     Ja

Voornaam                                              7 jaar                                              Min.                                      ja

BSN                                                      7 jaar                                               Min.                                      ja

Straatnaam                                            2 jaar                                              Max.                                     Nee

Huisnummer                                           2 jaar                                              Max                                     Nee

Postcode                                                2 jaar                                              Max.                                     Nee

Plaats                                                    2 jaar                                              Max.                                      Nee

Geboortedatum                                       2 jaar                                              Max.                                     Nee

Bankrekeningnummer                              2 jaar                                              Max.                                     nee

Contactgegevens                                     7 jaar                                              Min.                                      ja

Financiële transacties                               7 jaar                                              Min.                                      ja

Email adres                                             2 jaar                                              Max.                                     nee

 

Beveiliging

 

Gegevensverwerking gebeurt voornamelijk digitaal daar waar het gegevens met betrekking tot het contract tussen ouder(s) en Stichting Het Kombuis geldt. Stichting Het Kombuis heeft een beleid op het gebied van informatie beveiliging. Hierin is onder andere vastgelegd hoe de toegang tot informatie verkregen wordt en is vastgelegd welke functionaris binnen Stichting Het Kombuis toegang heeft tot welke informatie. Als onderdeel van dit beleid vindt er elk kwartaal een interne controle plaats. Schriftelijke documentatie met betrekking tot het kinddossier wordt opgeborgen in af te sluiten kasten.

 

Uitwisseling van gegevens met derden

 

Stichting Het Kombuis biedt een veilige en vertrouwde omgeving en vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt. Het is hierbij belangrijk dat er regelmatig overleg en afstemming plaatsvindt met de ouders/verzorgers. Onderdeel van dit overleg is het uitwisselen van informatie. Stichting Het Kombuis wisselt ten behoeve van de uitoefening van haar taken ook persoonsgegevens uit met derden (Belastingdienst, GGD, Bureau Jeugdzorg, Gemeente, scholen, etc). Hierbij gelden de volgende bepalingen conform de WBP:

 

 • Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden voor zover hiervoor:
 • een wettelijke grondslag aanwezig is (bijvoorbeeld in het kader van Toeslag kinderopvang);

o indien dat gelet op het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld is toegestaan en de

betrokkene redelijkerwijs kan weten dat verstrekking plaats kan vinden;

 • op grond van een dringende en gewichtige reden, voor zover de persoonlijke levenssfeer

van de geregistreerde(n) daardoor niet onevenredig geschaad wordt.

In alle andere gevallen worden gegevens alleen aan derden verstrekt indien de klant hiervoor

ondubbelzinnig toestemming geeft.

Stichting Het Kombuis wisselt in het kader van de uitvoering van het contract met de klant en de wettelijke verplichtingen die Stichting Het Kombuis heeft met de volgende partijen gegevens uit over ouders en kind:

 

 • Stichting Het Kombuis geeft in het kader van de Toeslag kinderopvang gegevens van kinderen en ouders door aan de belastingdienst. Het betreft alleen die gegevens voor zover deze voor de belastingdienst noodzakelijk zijn (naam, adres, BSN kind en betalende ouder, genoten opvang).
 • Stichting Het Kombuis geeft in het kader van de controlerende taak van de GGD binnen de Wet Kinderopvang gegevens van het kind (naam, geboortedatum) door aan de GGD. Het betreft alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de begeleider/kind ratio. In het belang van het kind kan het nodig zijn om informatie, naast ouders ook uit te wisselen met derden(bureau jeugdzorg, GGD, consultatiebureau, scholen, MEE, algemeen maatschappelijk werk enz.). De volgende informatie komt hiervoor in aanmerking:

 

 

Zorg om de omgeving van het kind                      Zorg om het kind betreffende ontwikkeling

Intelligentieontwikkeling

 

Fysieke verzorging

Intelligentieontwikkeling

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Ontwikkelingsgebieden als motoriek, taal/spraak

etc.

Gedragsontwikkeling

 

Gegevensuitwisseling vindt alleen plaats nadat ouders hiervoor expliciet toestemming hebben

gegeven.

De gegevens over het kind aangaande de ontwikkeling die binnen een normale ontwikkelingslijn vallen, worden niet met derden (bureau jeugdzorg, GGD, consultatiebureau, scholen, MEE, algemeen

maatschappelijk werk enz.) gedeeld zolang dit niet in het belang van het kind is.

Ouders hebben te allen tijde recht op inzage in het dossier van hun kind. Daarnaast heeft Stichting Het Kombuis  de plicht om altijd met ouders in gesprek te gaan over eventuele zorgen rondom het kind. Wij zullen samen met de ouders kijken hoe onze zorgen kunnen worden weggenomen. Indien de zorgen dusdanig groot zijn en deze in gesprek met de ouders niet worden weggenomen, kunnen wij ons genoodzaakt zien een melding te doen bij Veilig Thuis. Wij zullen ouders hier vooraf van op de hoogte stellen. Wij doen in principe geen anonieme meldingen bij Veilig Thuis, tenzij de veiligheid van kinderen of medewerkers in het gedrang is.

 

Identificatie klant

 

Er zijn situaties denkbaar waarbij de pedagogisch medewerker niet kan vaststellen of de betrokken

volwassene inderdaad bevoegd is om een kind op te halen van een vestiging. Te denken valt aan een situatie waarin de pedagogisch medewerker nog geen kennis heeft gemaakt met de betrokken ouder of degene die het kind ophaalt is nog nooit eerder op de vestiging geweest (opa, oma of oom, tante, buurvrouw). De pedagogisch medewerker heeft het recht de persoon te vragen zich te identificeren. Dit gebeurt nadat andere mogelijkheden zijn bekeken. Andere mogelijkheden zijn o.a. overleg met collega, telefonisch contact met ouders. Vanuit de overheid dienen wij het BSN van klanten en kinderen te registreren. Tijdens het intake gesprek controleren pedagogisch medewerkers of vestigingsmanager de bij ons geregistreerde nummers aan de hand van identiteitsbewijzen van de ouder(s) of de brief van de sociale verzekeringsbank waarin aan het kind het BSN nummer is verstrekt.

 

Toegang van derden tot persoonsgegevens

 

Binnen Stichting Het Kombuis kunnen persoonsgegevens worden verstrekt ter uitvoering van toetsing en inspectie. Hierbij valt te denken aan de GGD inspecteur, de interne auditoren, de externe auditor(en) en de accountant. Met desbetreffende personen is een geheimhoudingsverklaring vastgelegd.

 

 Klachten

 

Klachten over het niet juist uitvoeren van het privacybeleid kunnen via de reguliere klachtenprocedure van Stichting Het Kombuis geuit worden. De klachtenprocedure is te vinden op de website of mailen naar info@bsovillaoranje.nl

Ons privacybeleid kunt u hier downloaden